Usługa Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

  • Nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, dokumentacją projektową i Polskimi Normami.
  • Reprezentowanie interesów Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową kontraktową zawartą pomiędzy Inwestorem i wykonawcą, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  • Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie.
  • Sprawdzanie i odbiór robót, budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych inwestycji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania.
  • Kontrola wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na życzenie Inwestora kontrolowanie rozliczeń.
TOP